Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Kluczbork prowadzona jest w oparciu o plan ochrony lasu, sporządzony na podstawie aktualnej Instrukcji Ochrony Lasu. Plan obejmuje zasadnicze zagadnienia, dotyczące stanu sanitarnego lasu i zagrożeń, zapobiegania i zwalczania szkodliwych owadów i grzybów oraz zapobiegania, ograniczania szkód wyrządzonych przez zwierzynę i czynniki abiotyczne.

Ochrona przeciwpożarowa

Powierzchnia Polski została podzielona na 42 strefy pożarowe ( nie obejmują one lasów górskich ). RDLP w Katowicach została przypisana do dwóch stref 39 i 40.

Monitoring uszkodzeń drzewostanów

Zmiany środowiskowe, wpływające na florę, faunę, glebę i zasoby wodne - informacja o monitoringu uszkodzeń o charakterze biotycznym (Formularz nr 3 IOL) oraz informacja o monitoringu uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby (Formularz nr 4 IOL)