Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona Lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Kluczbork prowadzona jest w oparciu o plan ochrony lasu, sporządzony na podstawie aktualnej Instrukcji Ochrony Lasu. Plan obejmuje zasadnicze zagadnienia, dotyczące stanu sanitarnego lasu i zagrożeń, zapobiegania i zwalczania szkodliwych owadów i grzybów oraz zapobiegania, ograniczania szkód wyrządzonych przez zwierzynę i czynniki abiotyczne.

            Zagrożenia dotyczące lasów Nadleśnictwa można podzielić na :

 

1. ABIOTYCZNE:
- temperatura – skutki anomalii temperaturowych z różnym natężeniem uwidaczniają się  w ciągu całego roku.

·         w wyniku wiosennej suszy w 2006 roku wystąpiły szkody w uprawach na powierzchni 13,26 ha.

W wyniku przymrozków późnych w 2007 roku zaobserwowano szkody w uprawach na powierzchni 84,66  ha.
-  wiatr – szkody wywołane przez ten groźny czynnik pojawiają się losowo i mają różny wymiar. Istotne znaczenie miały szkody powstałe

w 2005 roku, w rozmiarze 24617,53 m3

- okiść – w styczniu 2010 r. duże szkody w drzewostanach i młodnikach  spowodowała okiść. W drzewostanach – w rozmiarze 45 tys. m3,

a w młodnikach – 63 ha

 

2. BIOTYCZNE:
- owady – w Nadleśnictwie prowadzona jest kontrola występowania szkodników
owadzich poprzez wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych, pozwalających na śledzenie rozwoju ilościowego populacji.
- zwierzyna – powstałe przez zgryzanie i spałowanie szkody w uprawach i młodnikach powodowane są głównie przez jeleniowate. W ostatnich latach mają one tendencję spadkową.

 
3. ANTROPOGENICZNE:
- zaśmiecanie – odpady bytowe pozostawiane przez ludzi głównie przy szlakach
komunikacyjnych. W 2013 roku zebrano 283 m3 śmieci.
- pożary – stanowią niebezpieczne zagrożenie dla lasów. Większość powstała na skutek podpalenia.