Zasoby leśne

Lasy wokół Kluczborka położone są w zasięgu V Krainy Śląskiej , a częściowo ( obręb Gorzów Śląski ) w zasięgu VI Krainy Małopolskiej .

Hodowla lasu

Zadania hodowlane każdego nadleśnictwa wynikają z Planu Urządzenia Lasu zatwierdzanego przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Kluczbork zgodnie z ustawą o lasach zobowiązane jest służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Stacja oceny nasion

Galeria przedstawiająca pracę w Stacji Oceny Nasion