Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz oraz nadzoruje działalność Ośrodka Hodowli Zwierzyny Krystyna.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność Stacji Oceny i Wyłuszczarni Nasion.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.  

JEDNOSTKI TERENOWE

 

Leśnictwo / Dział

Nazwisko

  Numer telefonu

Leśnictwo Nasale

Artur Kardas

784-517-406

 

Jan Cyga

784-515-478

Leśnictwo Tęczynów

Krzysztof Krzyżanowski

664-019-794

 

Dawid Kierzek

784-518-277

Leśnictwo Zofiówka

Adrian Pietruczek

668-526-075

 

Leszek Markiewicz

533-885-326
     

Leśnictwo Bąków

Marek Czapor

784-518-579

 

Jarosław Kast

784-518-577

Leśnictwo Lasowice Małe

Jerzy Ciepielowski

784-515-454

     

 

Michał Zawadzki

530-650-053

Leśnictwo Jasienie

Grzegorz Wojtowicz

728-809-916

 

Milena Kowalczyk

784-518-467

Leśnictwo Bażany

Mieczysław Drewniak

784-518-295

 

Sylwester Zielonka

784-515-562

Leśnictwo Tuły

Henryk Rimpler

784-518-312

  Andrzej Kwiatkowski 784-504-053
     

Leśnictwo Żabieniec

Sławomir Czempiel

784-515-542

 

Jan Tlałka

784-515-457

Leśnictwo Szum

Janusz Szweda

784-518-246

 

Karolina Brzdąk

784-518-196

Leśnictwo Zameczek

Łukasz Patyk

784-518-206

 

Sylwia Chrobok

728-803-562

Leśnictwo Zawiść

Tadeusz Gowin

784-518-230

 

Bartłomiej Kulbacki

535-549-732

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY DREWNA

Michał Dybek

664-447-980

     

 

 OHZ Krystyna       Obw. łow. - 11 - Maciej Kopeć          606-437-272

                                 Obw. łow. - 25 - Piotr Giemza          728-804-653

  

Stacja Oceny Nasion
77 414 80 33
Joanna Zieniewicz-Nowak  tel. 795 152 219  

e-mail:  joanna.zieniewicz@katowice.lasy.gov.pl

Wyłuszczarnia nasion
77 414 05 55
Maciej Litner    tel. 784 518 319 

e-mail: maciej.litner@katowice.lasy.gov.pl