Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

   Nadleśnictwo Kluczbork znajduje się w zasięgu jednego obszaru Natura 2000 - Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą, wyznaczonego 01.03.2011 r. Aktem prawnym jest DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011, w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny ( notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)2011/64/UE).

Powierzchnia: 356,65 ha

Pow. gruntów leśnych wchodzących do Natury 2000 10,98 ha

Typ ostoi: B

Rodzaj ochrony: SOO

Kod obszaru: PLH160013

Obszar położony jest na zachód od miasta Kluczbork. Występują tu zbiorowiska okresowo koszonych łąk ze szczawiami, rdestem wężownikiem, wierzbówką, turzycami, mozgą trzcinowatą i krwiściągiem lekarskim. Łąki w okresie kwitnienia odwiedzane są przez szereg motyli, w tym dwa gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, dla ochrony których obszar powstał: czerwończyk nieparek Lycaena dispar i modraszek nausitous Maculinea nausithous.