Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja przyrodnicza

W 2006 i 2007 r. w Nadleśnictwie Kluczbork została przeprowadzona powszechna inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, o których mowa w dyrektywach Rady Europejskiej:

1. nr. 92/43/EWG z  21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych  oraz dzikiej fauny i flory, zwana Dyrektywą Siedliskową i zmieniona dyrektywą 97/62EWG.
2. nr. 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 r., a następnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG,  85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG I 94/24/EWG
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wytypowano na terenie Nadleśnictwa Kluczbork siedliska oraz gatunki wyszczególnione w poniższym zestawieniu.
Siedliska leśne.
1. 9110  Kwaśne buczyny  - powierzchnia 47,69 ha

2. 9170 Grąd środkowo-europejski i
    subkontynentalny - powierzchnia 31,80 ha

3. 91E0*  Łęg olszowo-jesionowy - powierzchnia 70,79 ha

Gatunki zwierząt leśnych.
1. 1088 Kozioróg dębosz 1 stanowisko w leśnictwie Zawiść,
     3 stanowiska w leśnictwie Tuły
2. 1337 Bóbr europejski 1 stanowisko w leśnictwie Tuły

3. 1355 Wydra   1 stanowisko w leśnictwie Zawiść
Gatunki zwierząt nieleśnych.
1. 1060 Czerwończyk nieparek  1 stanowisko w leśnictwie Żabiniec, 1 stanowisko w l-ctwie Zawiść. 2 stanowiska w l-ctwie Jasienie
2. 1188 Kumak nizinny  1 stanowisko w l-ctwie Tuły

Ptaki.
1. A075 Orzeł bielik   1 stanowisko w l-ctwie Zawiść
2. A127 Żuraw    1 stanowisko w l-ctwie Jasienie, 1 stanowisko w l-ctwie Bażany, 1 stanowisko w l-ctwie Tuły, 1 stanowisko w l-ctwie Nasale, 1 stanowisko w l-ctwie Tęczynów.