Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się  3 użytki ekologiczne.

1. „Starorzecze Prosny 2" położone na terenie Obrębu Gorzów Śląski utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8.12.2003r. w celu ochrony płatów nieużytkowanej roślinności, bagna, torfowiska oraz kępy drzew i krzewów w dolinie Prosny.

2. „Tuły" położony na terenie Obrębu Lasowice Małe utworzony na podstawie Zarządzenia Nr P/2/97 Wojewody Opolskiego z dnia 3.02.1997r. w celu ochrony bagna śródleśnego – roślinności bagiennej, miejsca gniazdowania żurawia (Grus grus ), brodźca samotnego (Tringa ochropus) oraz innych gatunków ptactwa wodnego i śpiewającego nie występujących w sąsiednich monokulturach, (zmienione Rozporządzeniem Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003r.).

3. „Starorzecze Prosny 1" położony na terenie Obrębu Gorzów Śląski utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 33/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 23.12.1996r. w celu ochrony lasów olchowych  i brzozowych na olsie z bogatą roślinnością dna lasu.(zmienione Rozporządzeniem Nr. 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r.)