Wydawca treści Wydawca treści

RODO

W związku z RODO podajemy treść wprowadzonego zapisu do regulaminów sprzedaży

W związku z RODO podajemy treść wprowadzonego zapisu do regulaminów sprzedaży

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kluczbork  
z siedzibą w Kluczborku przy ul Mickiewicza 8 Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail kluczbork@katowice.lasy.gov.pl
, telefonicznie pod numerem 77 418 65 65 Lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Nadleśnictwo Kluczbork ul. Mickiewicza 8  46-200 Kluczbork,
e-mail:  kluczbork@katowice.lasy.gov.pl.


Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów”, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu
  „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym
  i archiwizacyjnym;
 5. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów
  je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych
  i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu
w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
  do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
  do momentu wycofania zgody.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku
gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to,
iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące
z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych
na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym,
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork z siedzibą w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, REGON 530559300, tel. 77 4186565, e-mail; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”. Administrator mając na uwadze założenia art.5 RODO stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.  

W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektorem ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa). Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu;

1.zawarcia i realizacji umowy,

2.wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

3.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

4.zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym,

5.wykonania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych  osobowych przez okres, w którym nadleśnictwo, zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

oraz na podstawie;

a/. art.6 ust.1 lit.b. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b/.art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

c/.art.6 ust.1 lit.f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.