Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Bażany" powołany został Zarządzeniem Nr. 71 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r., (zmienione Rozporządzeniem Nr 0151/P/27/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008r.).
 
Rezerwat położony jest w leśnictwie Bażany w obrębie Lasowice Małe.
 Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnego drzewostanu sosnowego, położonego na wydmach śródlądowych z obfitym stanowiskiem jałowca.
Rezerwat należy do grupy rezerwatów fitocenotycznych i podtypu zbiorowisk leśnych. Według głównego typu środowiska należy zaliczyć go do typu rezerwatów lasów i borów, podtypu borów nizinnych.
Podczas badań fitosocjologicznych zinwentaryzowano następujące zbiorowiska lesne: suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum w dwóch formach: typowej i degeneracyjnej
Forma typowa zajmuje centralną i południową część oddziału. Drzewostan buduje sosna zwyczajna Pinus sylvestris, w warstwie krzewów występuje  jałowiec pospolity Juniperus communis, kruszyna pospolita Frangula alnus i jarzębina Sorbus aucuparia. W runie dominuje śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa i borówka czarna Vaccinium myrtillus.
 Pozostałą część oddz. 24b oraz cały oddz. 26a,b zajmuje forma degeneracyjna. W oddz. 24b w drzewostanie widoczny jest znaczny udział robinii akacjowej Robinia pseudoacacja, w runie – niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parwiflora w drzewostanie udział dębu szypułkowego Quercus robur, dębu bezszypułkowego Quercus petraea, brzozy brodawkowatej Betula pendula. W warstwie krzewów dominuje kruszyna pospolita z udziałem dębu szypułkowego i bezszypułkowego, brzozy brodawkowatej i jarzębiny. W runie występuje borówka czarna. 
 Świat zwierząt reprezentują następujące gatunki:
 Chrząszcze Coleoptera: biegacz ogrodowy Carabus hortensis i biegacz fioletowy Carabus violaceus
Płazy Amphibia: żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo
Gady Reptilia: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec Anguis fragilis
Ptaki Aves: Dzięcioł duży Dendrocopos major, kos Turdus merula, mysikrólik Regulus regulus, kowalik Sitta europaea , sójka Garrulus glandarius, modraszka Parus caeruleus, trznadel Emberiza citinella
Ssaki Mammalia: kret europejski Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex araneus