Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

   Stobrawski Park Krajobrazowy został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr. P/11/99 z dnia 28.09.1999 r. w celu zachowania najcenniejszych obszarów leśnych i wodno – błotnych  nizinnej części Opolszczyzny, (zmienione Rozporządzeniem Nr. 0151/P/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.).
   Wokół Parku nie utworzono otuliny. W skład Parku wszedł prawie cały obręb Zameczek oraz niewielka część Obrębu Lasowice Małe.
   Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ma urozmaicony system hydrologiczny, na który składają się: bogata sieć rzeczna o charakterze typowo nizinnym, bogata sieć melioracyjna, liczne stawy, starorzecza, małe oczka wodne, torfowiska, namuliska, tereny zalewowe i inne obszary okresowo podmokłe. Cały obszar Parku należy do dorzecza Odry. Lasy stanowią około 80 % powierzchni Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
   Występuje tu większość zbiorowisk leśnych, charakterystycznych dla terenów nizinnych. Szata roślinna Parku  jest zróżnicowana. Występują tutaj gatunki objęte ochroną: widłak jałowcowaty ( Lycopodium annotirum ), kruszczyk szerokolistny ( Epipactis helleborine ), wawrzynek wilczełyko ( Daphne mezereum ), bagno zwyczajne (Ledum palustre).
   Faunę Parku Krajobrazowego reprezentuje wiele gatunków owadów, płazów, gadów, ssaków, ptaków, a wśród nich objęty ochroną orzeł bielik, którego gniazdo znajduje się w leśnictwie Zawiść.