Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
 stwierdzono występowanie 7 gatunków podlegających ochronie, są to:

 

 • Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
 • Bagno zwyczajne - Ledum palustre
 • Widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum
 • Kruszczyk szerokolistny - Epipactis helleborine
 • Torfowiec - Sphagnum sp.
 • Widłak goździsty - Lycopodium clavatum
 • Bielistka siwa - Leucobryum glaucum
 • Fałdownik nastroszony - Rhytidiadelphus squarrosum
 • Gajnik lśniący - Hylocomium splendens
 • Rokietnik pospolity - Pleurozium schreberi
 • Widłoząb kędzierzawy - Dicranum polysetum
 • Widłoząb miotłowy - Dicranum scoparium


    Na terenie Nadleśnictwa występuje również wiele gatunków owadów, ptaków, ssaków i innych:


 Owady
• Biegacze - Carabus
• Tęczniki - Calosoma
• Trzmiele - Bombus
• Kozioróg dębosz - Cerambyx Cerdo
• Czerwończyk nieparek - Lycaena dispar


 Mięczaki
• Slimak winniczek - Helix pomatia
 

 Płazy
• Kumak nizinny – Bombina bombina
• Ropuchy - Bufo
• Żaby - Rana


 Gady
• Jaszczurka zwinka - Lacerta agilis
• Padalec zwyczajny - Anquis fragilis
• Zaskroniec zwyczajny - Natrix natrix
• Zmija zygzakowata - Vipera berus


 Ptaki
• Bocian biały - Ciconia ciconia
• Cierniówka - Sylvia communis
• Czyżyk - Carduelis spinus
• Drozd śpiewak - Turdus philomelos
• Dzięcioł czarny - Dryocopus martius
• Dzięcioł duży - Dryocopus major
• Dzięcioł średni - Dryocopus medius
• Dzięcioł mały - Dryocopus minor
• Dzwoniec - Carduelis chloris
• Gawron - Corvus frugilegus
• Gil - Pyrrhula pyrrhula
• Jastrząb - Accipiter gentilis
• Jerzyk - Apus apus
• Kos - Turdus merula
• Kruk - Corvus corax
• Kukułka - Cuculus canorus
• Mazurek  - Passer montanus
• Muchołówka szara - Ficedula strata
• Myszołów zwyczajny - Buteo buteo
• Pokrzewka ogrodowa - Sylvia borin
• Sierpówka - Streptopelia decaocto
• Sikora bogatka - Parus major
• Sikora czubatka - Parus cristatus
• Sikora modra - Parus caeruleus
• Sikora sosnówka - Parus ater
• Sikora uboga - Parus palustris
• Gołąb siniak - Columba oenas
• Skowronek polny - Alauda arvensis
• Sójka - Garrulus glandarius
• Sroka - Pica pica
• Szczygieł - Carduelis carduelis
• Szpak - Sturnus vulgaris
• Trznadel - Emberiza citrinella
• Wilga - Oriolus oriolus
• Wrona - Corvus corone cornix
• Wróbel domowy - Passer domesticus
• Zięba - Fringilla coelebs
• Żuraw - Grus grus
• Bielik - Haliaetus albicilla

• Sóweczka - Glaucidium passerinum


 Ssaki
• Jeże - Erinaceus
• Kret - Talpa europaea
• Wiewiórka - Sciurus vulgaris
• Ryjówkowate - Soricidae
• Łasica łaska - Mustella nivalis
• Wydra – Lutra lutra
• Bóbr europejski – Castor fiber


 Strefy ochronne miejsc rozrodu zwierząt chronionych:
 1. Obręb Zameczek:
 Na terenia Nadleśnictwa Kluczbork Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, ustanowiono strefy ochrony całorocznej oraz okresowej wokół gniazda bielika.
Wyznaczono również strefę ochrony całorocznej wokół dziupli lęgowej sóweczki.