Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informuję, co następuje;
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH;
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork z siedzibą w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, REGON 530559300, tel. 77 4186565, e-mail; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.
II.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
W nadleśnictwie został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa).
III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH;
Przetwarzanie Pani/Pana dany osobowych odbywa się w celu/celach;
a/. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b/.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
c/. realizacji zawartych umów.  
IV. PODSTAWY PRAWNE;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są;
a/. art.6 ust.1 lit.b. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b/.art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c/.art.6 ust.1 lit.f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
V.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
VI.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez PGL Lasy Państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach;
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
3.zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4.archiwizacyjnych.
Pani/Pana dane osobowe będę przechowywanie także w celach rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres w którym PGL Lasy Państwowe zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.
Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej dotyczącej okresów przechowywania dokumentów obowiązującej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
VII.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY;
1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.    
IX.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO;
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH;
1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem;
   1).ustawowym lub
   2).umownym lub
   3).warunkiem zawarcia umowy
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło wykonać takiej umowy.
4.W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zawrzeć takiej umowy.     
XI.INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, PROFILOWANIU;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 


Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork z siedzibą w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, tel. 77 4186565, e-mail; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”. W nadleśnictwie został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy o wycinkę drzew/ konarów/gałęzi na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach i/lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny w zw. z art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów, obowiązującą w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

 


Ochrona Danych Osobowych

klauzula informacyjna DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

pAdministratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Nadleśnictwem Kluczbork jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork z siedzibą w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, REGON 530559300, tel. 77 4186565, e-mail; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.

Administrator mając na uwadze założenia art.5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.

W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektorem ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa). Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa  na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO”,

Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywanie będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

.