Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

   Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie" został utworzony uchwałą nr XXIV/193/88 WRN w Opolu z dnia 26.05.1988r. którego granice zostały skorygowane Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/06 z dnia 08.05.2006r. W chwili obecnej Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem część Obrębów Gorzów Śląski i Lasowice Małe. W obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich , na lewobrzeżnym dopływie rzeki Bogacicy znajduje się częściowo podtorfiony zbiornik wodny „Czarny Staw" (Jezioro Czarne). Głównymi walorami Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie  są  wieloprzestrzenne tereny zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo lasów. Stanowią one fragmenty dawnej Puszczy Śląskiej jednej z kilkunastu pozostałości dawnych puszcz polskich.