Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI NA TERENIE NADLESNICTWA KLUCZBORK

Nadleśnictwo Kluczbork zgodnie z ustawą o lasach zobowiązane jest służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Zadania Nadleśnictwa Kluczbork wynikające z Ustawy o Lasach:

- doradztwo prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną

- udostępnianie sadzonek drzew i krzewów leśnych

- wykonanie na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych, jeśli występują tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu

- organizacja wykonania zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu

- sporządzanie wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz prowadzenie banku danych o lasach.

Nadleśnictwo Kluczbork na mocy porozumień prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa na terenie dwóch starostw: Oleskiego i Kluczborskiego.

Powierzchnia nadzorowana  w Starostwie Oleskim to 150,87 ha, natomiast w Starostwie Kluczborskim objęto nadzorem 571,53 ha.

Zadania realizowane w ramach nadzoru:

- cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności

- dokonywanie oceny udatności upraw

- sporządzanie projektów decyzji administracyjnych nakazujących:

*ponowne wprowadzenie roślinności leśnej,

*przebudowę drzewostanu,

*pielęgnowanie i ochronę drzewostanów tj. : wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach, wykonanie zabiegów ochrony przeciwpożarowej, usuwanie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów

*ustalających  zadania dla właścicieli lasów w przypadku nie wykonania przez nich obowiązków ochrony przeciwpożarowej, gleby i wód leśnych, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych