Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Kluczbork - Informacje ogólne

Informacje ogólne

Lasy wokół  Kluczborka  położone  są  w  zasięgu  V  Krainy  Śląskiej , a  częściowo ( obręb Gorzów  Śląski )
w  zasięgu  VI  Krainy  Małopolskiej . Nadleśnictwo  Kluczbork w  obecnym kształcie  ( tj. składające  się 
z  obrębów : Gorzów  Śląski , Lasowice Małe i  Zameczek ) powstało  1  stycznia  1973 roku . Utworzone  ono zostało  z  trzech  poprzednio  istniejących  nadleśnictw - Gorzów  Śląski , Lasowice Małe , Zameczek . Lasy  obecnego obrębu Gorzów Śl. stanowiły  przed  1945 r. własność :
-  2900 ha - lasy  państwowe
-  3200 ha - lasy  prywatne
Lasy  obecnego  obrębu  Lasowice  Małe  stanowiły  przed  1945 r. własność :
-  4090 ha - lasy  państwowe
-  2269 ha - lasy  majątków  prywatnych ( m.in.. w  Wędryni , Starym  Oleśnie , Tułach )
-  40,74 ha - lasy  pod  Zarządem  Prowincjonalnym  Górnego  Śląska
Lasy  obecnego  obrębu  Zameczek  stanowiły  przed  II  wojną  światową  w  całości  własność państwa niemieckiego  jako  nadleśnictwo "Jagdschloss Bodland" , które  powstało  pod  koniec  XVIII  wieku  na   skutek  wykupienia  tych lasów  z  rąk  prywatnych  właścicieli  przez  rząd  pruski.
W  roku  1945 powstało  na  tych  terenach nadleśnictwo  Bogacica , które  na  skutek  likwidacji w  roku  1949  nadleśnictwa  Dąbrówka  zostało  powiększone  do  6007  ha  i  zmieniło  nazwę  na  Zameczek
Wszystkie  lasy  stanowiące dziś Nadleśnictwo  Kluczbork  były dobrze  zagospodarowane , choć w zależności  od  własności  różne były  ich  cele  gospodarcze. W  lasach  wielkich  majątków 
ziemskich  dominowały  cele łowiecko-rekreacyjne , a  w lasach państwowych  produkcyjno-łowieckie. Zasięg  administracyjny  działania Nadleśnictwa  Kluczbork  obejmuje 8  gmin : Byczyna , Gorzów  Śląski, Kluczbork , Lasowice Wielkie , Olesno , Murów, Pokój  i Wołczyn o łącznej  powierzchni 72 tyś ha. Nadleśnictwo  Kluczbork  prowadzi działalność  gospodarczą  na
powierzchni  18,9 tys. ha pozyskując  rocznie 99,5 tys. m3 drewna ( so , db , bk , ol , brz , św , jd , md ). Na  bagnach  coraz  chętniej  gniazduje  żuraw a  na  starych górujących  sosnach  zakłada  swe  gniazda  bocian czarny i  duma  kluczborskich  leśników – orzeł bielik  Znamiennym  jest  że  cała  plejada  występujących  tu  chronionych  gatunków  zwierząt  i  roślin , żyje w doskonałej harmonii z prowadzącymi normalną działalność gospodarczą  leśnikami . Na corocznie  orkanowanych  i wykaszanych  łąkach częstymi  gośćmi  są  , czyhające na  zdobycz : orzeł , jastrząb , sowa . Polowanie na ptactwo wodne ściąga na  stawy i bagna  rzesze  myśliwych  nie tylko z bronią . Na odgłos strzałów pojawiają  się jastrzębie , lisy jenoty . Majestatycznie  patroluje  swoje  tereny  bielik . Zabiegi pielęgnacyjne w lesie dostarczają świeżej i pożywnej kory i  gałęzi jeleniom . Nowo zakładane uprawy leśne kuszą soczystą trawą,ziołami siewkami i sadzonkami drzew i krzewów . Dziki , naturalni sanitariusze lasu , walczą skutecznie z  gradacjami szkodliwych  owadów , przygotowując jednocześnie glebę dla nowych pokoleń lasu . Podglądając przyrodę leśnicy usuwają fragmenty starego drzewostanu aby stworzyć optymalne warunki do rozwoju młodego  pokolenia  lasu . Tereny zachwaszczone lub zabagnione wymagają specjalnego przygotowania gleby i  sadzenia 2-3 letnich sadzonek .

Nawiązując  do  tradycji Królewskiego  Nadleśnictwa  Bogacica na  obszarze  20 tys. ha  prowadzona  jest  gospodarka  łowiecka w  ramach  Ośrodka  Hodowli  Zwierzyny "Krystyna" . O  świetności  łowisk  królewskich  świadczą nieliczne  już  dokumenty  historyczne , malowniczo  położony  dworek  myśliwski Krystyna ( Cristine ) pomnik ( skrycie  zamordowanego przez kłusownika )  leśniczego   Matschke/ zdjęcie u  góry / ,oraz  liczne  opowieści  o  niemieckich prominentach  polujących  tu  w  latach 1918-1944 .