Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Zadania hodowlane każdego nadleśnictwa wynikają z Planu Urządzenia Lasu zatwierdzanego przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych poprzez:

- stopniowe osiąganie zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,

-  zapewnienie produkcji drewna i innych użytków,

-  kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Rozmiar prac hodowlanych średniorocznie na lata 2009- 2018 w Nadleśnictwie Kluczbork przedstawia się następująco:

- odnowienia i zalesienia – 200 ha

Celem prac odnowieniowych lasu jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu mającego zająć miejsce dotychczasowych drzewostanów, ustępujących bądź to w toku użytkowania przy zastosowaniu określonych rębni, bądź też zniszczonych przez klęski żywiołowe ( pożary, śniegi, żery owadów, grzyby pasożytnicze, itp.).
- poprawki i uzupełnienia – 25 ha

Poprawki i uzupełnienia są to zabiegi hodowlane polegające na dosadzaniu młodych drzewek w uprawach i młodnikach, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia.

- pielęgnowanie gleby – 227 ha

Pielęgnowanie gleby obejmuje czynności gospodarcze przeprowadzane w uprawach polegające na spulchnieniu gleby, niszczeniu chwastów oraz wzruszeniu pokrywy glebowej wokół młodych drzewek.

- pielęgnowanie upraw (czyszczenia wczesne) – 128 ha

Celem czyszczeń wczesnych jest uzyskanie pożądanego składu gatunkowego uprawy i form zmieszania oraz szybkie doprowadzenie do zwarcia poprzez usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, łagodzenie różnic wysokości drzew, usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

- pielęgnowanie młodników ( czyszczenia późne) – 196 ha

Celem czyszczeń późnych jest utrzymanie zwarcia, kształtowanie składu gatunkowego i form zmieszania zgodnie z warunkami naturalnymi oraz zapewnienie stabilności szybko przyrastającego wówczas drzewostanu. W czyszczeniach późnych usuwa się lub hamuje wzrost drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, usuwa lub ogławia zbędne domieszki pozostałe z okresu czyszczeń wczesnych, przerzedza nadmiernie zagęszczone partie młodnika, usuwa drzewa chore i opanowane przez szkodniki oraz popiera gatunki występujące w niedoborze.

- melioracje agrotechniczne – 197 ha

Melioracje agrotechniczne oznaczają w gospodarstwie leśnym różne zabiegi mające na celu polepszenie warunków glebowych.

- trzebieże wczesne – 355 ha

Celem trzebieży wczesnych jest kształtowanie jakości i produkcyjności drzewostanu poprzez wybór drzew dorodnych oraz wyznaczanie i usuwanie drzew szkodliwych.

- trzebieże późne – 825 ha

Celem trzebieży późnych jest doprowadzenie drzewostanu do etapu finalnego, jakim jest drzewostan dojrzały do odnowienia. Drzewostan taki powinien cechować się pożądanym składem gatunkowym, wysoką jakością i pełnym zadrzewieniem.