LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Terenowa inwentaryzacja

W Nadleśnictwie Kluczbork rozpoczęto inwentaryzację przygotowującą sporządzenie planu urządzania lasu (PUL)

   Plan urządzania lasu jest szczegółowym planem gospodarczym, opracowywanym dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Dla lasów prywatnych i wspólnot gruntowych sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu. Zawierają one podobne treści jak plany
dla nadleśnictw jednak sporządzane są z mniejszą szczegółowością.

   Terenowa inwentaryzacja jest pierwszym etapem sporządzania PUL, w trakcie której dokonywany jest opis taksacyjny lasu, weryfikacja granic wyłączeń taksacyjnych, weryfikacja zapisów powszechnej ewidencji gruntów, zaprojektowanie wskazań gospodarczych
dla poszczególnych wydzieleń.

   Drugim etapem są tzw. prace kameralne, które obejmują: opracowanie danych pochodzących z inwentaryzacji terenowej, przygotowanie bazy danych do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), obliczenie etatu użytkowania rębnego
i określenie powierzchni oraz masy do pobrania w użytkowaniu przedrębnym, sporządzenie planu cięć, wykonanie zestawień, i sporządzenie map.