LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Szacowanie szkód od zwierzyny

Pora żniw jest okresem wzmożonej pracy leśników i myśliwych przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach rolnych.

Przypominamy podstawowe informacje dotyczące zgłaszania oraz szacowania szkód łowieckich.

1.   Wykaz osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych znajduje się u miejscowego wójta (burmistrza) oraz we właściwej terytorialnie izbie rolniczej.

2.   Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

3.   Wstępnego szacowania oraz ostatecznego szacowania szkody dokonują szacujący w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

4.   O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

5.   Nie uprzątnięcie plonów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowaniu szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększania się szkody.

6.   Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

Powyższe sprawy reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych powinni zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.

Odszkodowanie nie przysługuje:

  • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez wojewodę,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,
  • za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta na 1 hektar uprawy,
  • za szkody powstałe w płodach założonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
  • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 roku - Prawo Łowieckie.

 

W celu zatrzymania jak największej ilości zwierzyny w kompleksach leśnych, a tym samym ograniczania występowania szkód łowieckich w uprawach rolnych, prowadzi się intensywne zagospodarowanie poletek łowieckich oraz innych gruntów ornych. Zagospodarowuje się łąki śródleśne,obsiewa poletka łowieckie atrakcyjnymi roślinami.

W okresie zimowym, w celu zminimalizowania skutków braku dostępu zwierzyny do pożywienia i wody, przy dużej pokrywie śnieżnej i niskich temperaturach, wykłada się w lesie karmę soczystą w postaci buraków, kapusty, kiszonki z kukurydzy oraz treściwą w postaci nasion kukurydzy. Dodatkowo w lizawkach podawana jest sól z mikroelementami.