LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Grzybobranie

Co najmniej 20 milionów kilogramów- tyle jadalnych grzybów czeka na nas każdego roku w polskich lasach.

Nadleśnictwo  Kluczbork  zaprasza  wszystkich  miłośników  grzybobrania  i  zdrowej  rekreacji  do  naszych lasów, wyjątkowo  pięknych  o  tej  porze  roku. Dlatego, że większość  naszych  lasów  jest  państwowa  to  wszyscy  mamy  do  nich  swobodny  wstęp,  możemy  także  prawie bez  ograniczeń  korzystać  z  darów  leśnego  runa. Dla  zmotoryzowanych  udostępnione są  parkingi  leśne  i  miejsca  postoju.

 

Przypominamy również że, zasady zachowania się w lasach reguluje Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku.

Zgodnie z art. 26 ustawy, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do 4m wysokości
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
- ostoje zwierząt
- źródliska rzek i potoków
- obszary zagrożone erozją

Zgodnie art. 29 ustawy:

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast  drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
2. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
3. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
4. Imprezy sportowe  oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Zgodnie z art. 30 ustawy w lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód
2) zaśmiecania
3) rozkopywania gruntu
4) niszczenia grzybów oraz grzybni
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
8) rozgarniania i zbierania ściółki
9) wypasu zwierząt gospodarskich
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
13) puszczania psów luzem
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu

Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

Więcej o prawidłowym zbieraniu grzybów możemy przeczytać na naszej stronie FAQ oraz w załączonym pliku.

Materiały do pobrania